ครูแคท...ยินดีต้อนรับ...ทุกท่าน สู่ katty2129.blogspot.com

สวัสดี...ผู้เข้าชมบล๊อกทุกท่าน....ค่ะ

บล๊อกนี้เป็นบล๊อกมือใหม่ เป็นบล๊อกซึ่ง ผศ.วิวรรธน์ จันทน์เทพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ได้เป็นผู้แนะนำและสอนให้ดิฉันได้มีโอกาส เผยแพร่ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในหลักสูตรที่ดิฉันได้เรียนในขณะนี้คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชิพครู เป็นรุ่นที่ 12 และวิชาที่ได้มีบล๊อกนี้ขึ้นมาคือวิชาภาษาและเทคโนโลยี ...ค่ะ

รูปครูแคทและเพื่อน

07 ตุลาคม 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2552 อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
*
**********************************************************************************
คำอธิบายรายวิชา
......(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
เนื้อหา
....หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู รายละเอียดเพิ่มเติม

....หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

....หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม

....หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม

....หน่วยที่ 5 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณชอบใจบล๊อกนี้มากแค่ไหน